آشنایی با دوره ممیزی داخلی مدیریت زیست محیطی

      


آموزش ممیزان داخلی سیستم¬های مدیریت محیط زیست مبتنی بر سری استانداردهای 
ISO 14001:2004


هدف دوره:

آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم¬های مدیریت محیط زیست و نحوه  انجام ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 14001:2004

محتوای دوره:

در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم¬های مدیریت محیط زیست آشنا می شوند و به آنچه که باید بر اساس  استاندارد ISO 19011: 2002. در هنگام ممیزی مدیریت محیط زیست توجه شود، اشاره می¬گردد. شناخت دقیق الزامات ا ستاندارد ISO 14001، نحوه برنامه¬ریزی ممیزی داخلی، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، مراحل ا جرای موفق ممیزی داخلی، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی آنها در این دوره آموزشی مطرح گردیده


پیش نیاز: (اختیاری)
ندارد

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار British Certification Inc

شهریه دوره:
250/000 تومان
       تکمیل ثبت نام